top of page

עיר ידידותית לתושביה המבוגרים

אנו נמצאים בתקופה בה אוכלוסיית התושבים המבוגרים בארץ נמצאת בגידול מתמיד ובשנים הבאות נצפה בגידול של עשרות אחוזים בחלקה היחסי של האוכלוסייה המבוגרת ברוב הערים והמועצות בישראל.  

בעוד שתוחלת החיים עולה מרבית הערים עדין לא ערוכות להתמודדות עם אתגרי התארכות החיים וההזדקנות של האוכלוסייה. אנו עדים להיעדר תשתיות ראויות עבורם, שירותי הרשות אינם נגישים, לא נבנו פלטפורמות לקידום האיכות החיים של התושבים המבוגרים והם אינם שותפים במוקדי קבלת ההחלטות. חמור מכך, לא פעם רואים בתושבי העיר המבוגרים נטל ולא נכס בעל הון אנושי, ידע, ניסיון, רצון ויכולת לתרום ולשנות.

אם המצב כיום בעייתי עבור התושבים המבוגרים, במידה ולא יהיה שינויי בשנים הבאות, הוא רק יחמיר.

צוות אנשי המקצוע של SeniorMarket  ילווה אתכם בהכנת תוכנית אב מקיפה שנוגעת בכל תחומי החיים ותגובש בשיתוף הגורמים המקצועיים ברשות והתושבים המבוגרים, שמטרתה שימור ושיפור איכות חייהם של תושבי העיר המבוגרים. 

תוכנית אב עירונית

צוות אנשי המקצוע של SeniorMarket יסייע לכם בבניית תוכנית אב עירונית אשר שתעסוק במגוון רחב של נושאים הנוגעים במכלול תחומי החיים בזקנה ומטרתה לגבש תוכנית מקיפה וכוללת לטווח הקצר, הבינוני והרחוק, שתתמקד בסוגיות והאתגרי ההזדקנות בבית ובקהילה בשנים הבאות במגוון רחב של תחומים ביניהם, דיור, כלכלה, תעסוקה, ביטחון אישי, בריאות, קהילה, חברה נגישות ועוד

עיר ידידותית לגיל

הצטרפו גם אתם לערים המובילות בעולם ותהפכו לעיר ידידות לתושביה המבוגרים בהתאם לדרישות והקריטריונים של ארגון הבריאות העולמי WHO   תוך התמקדות באופן משמעותי באוכלוסייה המבוגרת בעיר על מנת להבטיח להם הזדקנות בריאה ומאושרת. בדגש על נגישות והתאמה המרחבים הציבורים והעירוניים, הגנה על התושבים, כיבוד רצונם לבחור כיצד להזדקן ושיתוף הגורמים הרלוונטיים בעיר ובממשל.

bottom of page